Contact

Laboratory

Huang Lab, Contact @ Dr. Huang: slhuang@fudan.edu.cn
Fudan University Shanghai Cancer Center & Institutes of Biomedical Sciences
Shanghai Medical College, Fudan University
270 Dong An Rd., Shanghai 200032, CHINA

Database Description

A repository of extracellular vesicles (EVs) messenger RNA (mRNA), long non-coding RNA (lncRNA), and circular RNA (circRNA) from human biofluids. ( release 2.0)
A database of circRNA, IncRNA and mRNA in human blood exosomes. ( release 1.0)
Citations:
Hongyan Lai, Yuchen Li, Hena Zhang, Jia Hu, Jiatao Liao, Ying Su, Qin Li, Bing Chen, Caiping Li, Zhen Wang, Yan Li, Jialei Wang, Zhiqiang Meng, Zhaohui Huang, and Shenglin Huang. exoRBase 2.0: an atlas of mRNA, lncRNA and circRNA in extracellular vesicles from human biofluids , Nucleic Acids Research, 2021; doi: 10.1093/nar/gkab1085.
Shengli Li, Yuchen Li, Bing Chen, Jingjing Zhao, Shulin Yu, Yan Tang, Qiupeng Zheng, Yan Li, Peng Wang, Xianghuo He, Shenglin Huang. exoRBase: a database of circRNA, lncRNA and mRNA in human blood exosomes ,Nucleic Acids Research, 2018;46(D1):D106-D112.

Data Submission

To improve exoRBase 2.0, we encourage the submission of EV RNA-seq data to this database. Only EVs collected from human normal or cancerous biofluids are considered. Users can contact us  slhuang@fudan.edu.cn  and offer the information (biofluid type, cohort type, pubmed ID, data accession number or exLR expression profiles) about the research and exLR-seq data.